eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 485 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/619 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/397 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk - Åsegg vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - benkkran SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2016/1470 20200710 10.07.2020 Inngående brev Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg - kommunehuset NTE ELEKTRO AS OSEN   her
2020/377 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg og bruksendring A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2020/26 20200710 10.07.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Hopen vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2018/164 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på uttalelse til vedr. hyttetomt ved gnr. 12/102, Vingsandaunet hyttefelt. Torgeir Havik OSEN   her
2020/281 20200709 09.07.2020 Inngående brev Salgsbevillingskontroll Osen 03.07.2020 AVARN SECURITY AS OSEN   her
2020/402 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kommunalt næringsfond 2020 – Osen. Delutbetaling Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/63 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse til oppstart av kommunedelplan for vann og høring av planprogram - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen - kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2016/2752 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 19.06.2020 Trøndelag Reiseliv OSEN   her
2020/405 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om oppretting eller endring i matrikkelen Torstein Nordmeland OSEN   her
2020/313 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utvidelse av eksisterende veranda - Osen 36/9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/403 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Olav Gunnar Einmo OSEN   her
2019/765 20200708 08.07.2020 Utgående brev Høringsbrev - Endring av skolestruktur i Osen kommune Christer Nøstvold m.fl. OSEN   her
2020/321 20200708 08.07.2020 Utgående brev 5020/22/16 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/313 20200708 08.07.2020 Utgående brev 5020/36/9 - Arve Brattgjerd - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende veranda. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/765 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse mottak av uttalelse FAU Seter- Skolestruktur Seter skole Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/393 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon til saksbehandler om Agros – SMIL, UKL, ARV og drenering - digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen gjennom modulen «etterrapportering» for saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/128 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 26.06.20 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av kommuneplanens arealdel for hyttebebyggelse i Klubben hyttefelt, Vingsand Klubben Hytteeierforening v Hans G. Kvernland OSEN   her
2019/312 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Helsedirektoratet OSEN   her
2016/5419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring av reguleringsplan Skautjønna hytteområde i Osen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/240 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat OSEN   her
2016/5419 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversending av høring - Reguleringsplan Skautjønna hytteområde - PlanID 1633198301 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/109 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/386 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal - og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2017/509 20200706 06.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/389 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønske om kjøp av festetomt Kari og Roald Risvik OSEN   her
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes krisesentertilbud FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/388 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/388 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2020/397 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Osen kommune UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN OSEN   her
2020/384 20200703 03.07.2020 Inngående brev Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - Informasjon om tilbudsutvikling og invitasjon til dialog ATB AS OSEN   her
2019/598 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv - Lovise Angen Lovise Angen OSEN   her
2020/317 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kmd Dep - Rashid Naeem OSEN   her
2020/87 20200703 03.07.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.06.2020 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
2020/321 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av avkjørsel THOMAS STRØM OSEN   her
2020/60 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kapasitet på hurtigbåt Atb - Harald Storrønning OSEN   her
2020/286 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på begjæring om innsyn - Osen kommune VG - Ane Muladal OSEN   her
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om forlenget veiledning fra veilederkorpset UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/402 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/398 20200702 02.07.2020 Inngående brev Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2020-2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/170 20200702 02.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2017/11 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Terje Hårstad OSEN   her
2020/399 20200702 02.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Ungdommens fylkesting Trøndelag 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/529 20200702 02.07.2020 Inngående brev Foreløpig svar på klage på avslag om spillemidler til anleggsnr 35342 med søknadsnummer 141599 Steinsdalen lysløype i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/170 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tinglysing av avtale STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/212 20200701 01.07.2020 Inngående brev Fra Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/313 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018290-2 - fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av eksisterende veranda 36/9 i Osen Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/377 20200701 01.07.2020 Inngående brev Nabovarsel A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2019/259 20200701 01.07.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene om riktig fakturering til Bufetat Bufetat OSEN   her
2020/392 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anmodning om avklaring av offentlig interesse - delavhending av Strand fiskerihavn i Osen kommune i Trøndelag fylke Kystverket OSEN   her
2020/401 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat OSEN   her
2016/5419 20200701 01.07.2020 Utgående brev 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl. OSEN   her
2016/5419 20200701 01.07.2020 Utgående brev 1. gangs behandling av privat forslag til reguleringsplan for Skautjønna hytteområde TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/212 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/321 20200701 01.07.2020 Inngående brev Vedr. 202018288-2 - Søknad om endring av eksisterende avkjørsel 22/16 -Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/376 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/376 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2020/331 20200630 30.06.2020 Inngående brev Erstatning ved produksjonssvikt Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud Kunnskapsdepartementet OSEN   her
2020/27 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter i forbindelse med forvaltningskontroll i Osen kommune Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/279 20200630 30.06.2020 Inngående brev Spørsmål om kart A FINSTAD CAD AS OSEN   her
2019/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Anmodning om forlenget frist i sommerferien for høringsuttalelse i dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/277 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 Namsos Kommune OSEN   her
2020/368 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til ressursgruppe - DigiTrøndelag DigiTrøndelag - John Richard Hanssen OSEN   her
2019/244 20200629 29.06.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse Bufetat OSEN   her
2020/371 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Kommunal og moderninseringsdepartementet OSEN   her
2020/372 20200629 29.06.2020 Inngående brev Generell arbeidsvarslingsplan - 50-20-1258 - Fv - Åfjord, Osen, Rissa, Ørland - Arbeid med gatelys, nyetablering, reparasjoner, ettersyn Statens Vegvesen OSEN   her
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om endrig av detaljplan/MTA - justerte plasseringer for turbiner - Sørmarkfjellet vindkraftverk Norges Vassdrags- og energidirektorat - Region Midt-Norge OSEN   her
Ingen tilgang 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utlysning av midler til kvalitetsutviklingstiltak 2020 i kommuner innen oppfølgingsordningen – uttrekk 2017 og 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/112 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019-20 Trond Norvald Åsegg OSEN   her
2020/368 20200626 26.06.2020 Inngående brev Behandling av samarbeidsavtale vedrørende digitalisering DigiTrøndelag - John Richard Hanssen OSEN   her
2019/308 20200626 26.06.2020 Inngående brev Antakelse tilbud på levering og montering av ZIP-screen ved Strand skole. HD SOLSKJERMING AS OSEN   her
2019/20 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/363 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vertskommuneavtale Kommunene på Fosen OSEN   her
2019/586 20200626 26.06.2020 Utgående brev 5020/15/30 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg, hytte. Tiltakshavere - Irene og Ivar Sundet, Trondheim. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2019/586 20200626 26.06.2020 Utgående brev 5020/15/30 - Egil Aune Entreprenør AS - Søknad om tilknytning til Osen/Strand kommunale vannverk. Tiltakshavere - Irene og Ivar Sundet, Trondheim. EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/361 20200625 25.06.2020 Inngående brev Høring ifb med utkast til Samarbeidsavtale mellom kommunene og St. Olavs hospital, om rekruttering av LIS 1 St. Olavs hospital - Meyer, Gisle OSEN   her
2016/1101 20200625 25.06.2020 Inngående brev Presentasjon - Helseplattformen 25.06.20 Namdal regionråd - Ragnar Prestvik OSEN   her
2020/360 20200625 25.06.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket - 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200625 25.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2017/61 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2020/358 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for taksering av ryper/skogsfugl i Bjørnør Statsallmenning OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/683 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 John Are Hagen OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Etterlysing av svar på, og spørsmål om prosjektering av søknad på fartsreduserende tiltak Strand skole i Osen kommune Trøndelag fylke OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Ny innmelding av prosjekt FV 6300 i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Ny innmelding av prosjektet FV 6300 Strand til Vingsand (Nessaodden) Trøndelag fylkeskommune Trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
2019/656 20200625 25.06.2020 Utgående brev Etterlysing av svar på søknad om fartsreduserende tiltak Strand skole i Osen kommune Trøndelag fylkeskommune trafikksikkerhetsutvalget OSEN   her
2018/531 20200624 24.06.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Bjørsvika 10 AMBITA AS OSEN   her
2020/178 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/347 20200624 24.06.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Kjellrun Kristine Lothe OSEN   her
2020/348 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Magne Mortensen OSEN   her
2020/170 20200624 24.06.2020 Inngående brev Informasjon Peder L. Brattgjerd OSEN   her
2017/509 20200624 24.06.2020 Inngående brev Dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/351 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Idar Arvid Osen OSEN   her
2020/27 20200624 24.06.2020 Inngående brev Varsel om forvaltningskontroll på landbruksområdet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/656 20200624 24.06.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetstiltak investering 2020 - tilbakemelding Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/362 20200624 24.06.2020 Inngående brev Turnusplasser 15.08.2021 - 14.08.2022 - turnustjeneste for fysioterapeuter - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/170 20200624 24.06.2020 Utgående brev 5020/36/36 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av telemast og teknisk bygg ved Inner Kromsfjellet. Osen kommune v/ordfører OSEN   her
2019/271 20200624 24.06.2020 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene 2019 - Osen Fjellstyre OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2018/518 20200623 23.06.2020 Inngående brev Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/352 20200623 23.06.2020 Inngående brev Brev om stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester Nav OSEN   her
2020/352 20200623 23.06.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav OSEN   her
2019/708 20200623 23.06.2020 Inngående brev Digital utbetalingsanmodning for Tilskudd til drenering er satt i produksjon Fylkesmannen OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget 30.06.2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets årsmelding 2019 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/99 20200623 23.06.2020 Utgående brev Fremsending av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/350 20200622 22.06.2020 Inngående brev Orientering om at NOKUT er ny godkjenningsmyndighet for lærere, styrere og pedagogiske ledere med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet sendt fra NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN ( NOKUT ) Nokut - Postmottak@nokut.no OSEN   her
2020/349 20200622 22.06.2020 Inngående brev Innsyn i regnskapstall barnehage Fagbladet OSEN   her
2020/27 20200622 22.06.2020 Inngående brev Anmodning om oversikt over SMIL-saker behandlet av Osen kommune i perioden 2016-2018 Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/353 20200622 22.06.2020 Inngående brev Høring - Kompetansehevingsplan for lærere og ledere i voksenopplæringen i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/353 20200622 22.06.2020 Inngående brev Tilskudd til kompetansehevingstiltak voksenopplæringene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/240 20200622 22.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til Tiltak prosjekt psykisk og fysisk helse HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/270 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak OSEN JEGER- OG FISKERFORENING OSEN   her
2018/673 20200619 19.06.2020 Inngående brev Ny avtale - Betaling skoleplass fosterhjemsplasserte i Trøndelag - 160620 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/11 20200619 19.06.2020 Inngående brev Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2019 TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2019/726 20200619 19.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - El-ladepunkt i Osen kommune MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/345 20200619 19.06.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til samarbeid om bruk av de voldsforebyggende verktøyene "Jeg vet" og "Snakke" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Thea Elise Osen OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Thea Elise Osen OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Karen Katrine Hestmo OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Sophie Larsen Stjern OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb for ungdom PLO Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
2020/178 20200619 19.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Hanna Synnøve Hepsø OSEN   her
2020/208 20200619 19.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter kommuneplanens arealdel Vingsandaunet hytteforening v/Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/208 20200619 19.06.2020 Utgående brev Svar på din henvendelse vedr. mulighet for bygging av WC i tilknytning til naustrekke på Vingsandaunet. Jo Steinar Løvås OSEN   her
2020/90 20200618 18.06.2020 Inngående brev Andre gangs utvidelse av tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106 - Fv. 715 Store Holmsund bru - Osen - Bruvedlikehold - kveld- og nattestengning - Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2019/140 20200618 18.06.2020 Inngående brev Bekymringsmelding til Trafikksikkerhetsutvalget og Osen kommunestyre Ina Kathrine Røe Hestmo OSEN   her
Ingen tilgang 20200618 18.06.2020 Inngående brev Retur av tinglyst melding STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/563 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om båtplass ved flytebrygge i Strand havn Namsen Fiskeri AS v/joar Bekkavik OSEN   her
2020/339 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stig Joar Stein OSEN   her
2020/340 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel Toril Johanne Aasegg OSEN   her
2020/24 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger Bufetat OSEN   her
2020/340 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Joar Olav Olsen OSEN   her
2020/338 20200618 18.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Knut Røthe OSEN   her
2016/5150 20200618 18.06.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Håvard Strand OSEN   her
2019/636 20200618 18.06.2020 Inngående brev Frist for søknad om tilleggsbevilgning av NMSK-midler til veg og drift i skogbruket FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/343 20200618 18.06.2020 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/133 20200617 17.06.2020 Inngående brev tilsynsrapporter E-NOR INSTALLASJON AS OSEN   her
2019/244 20200617 17.06.2020 Inngående brev Årsrapport vertskommunesamarbeid barnevernvakt 2019 Oppvekst- og utdanningsdirektøren OSEN   her
Ingen tilgang 20200617 17.06.2020 Utgående brev Middagskjørere i Osen Valter Ove Broch m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200617 17.06.2020 Utgående brev Sjåførliste 1. halvår 2015 Matkjørere i Osen OSEN   her
2020/133 20200616 16.06.2020 Inngående brev Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vårt vedtak - saksnr. 282378 TENSIO TS AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200616 16.06.2020 Inngående brev Dokument 17/01213-69 Søknad om justert turbinlayout sendt fra et selskap i TrønderEnergi TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2020/133 20200616 16.06.2020 Inngående brev Påminnelse om utbedring av feil i henhold til vårt vedtak - saksnr. 282377 TENSIO TS AS OSEN   her
2019/710 20200616 16.06.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - dispensasjon - fradeling av nausttomt - eiendommen 36/6 - Osen kommune - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200616 16.06.2020 Inngående brev Setersesongen 2020 og Covid 19, informasjon til seterbrukarane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/302 20200616 16.06.2020 Inngående brev Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2021 KULTURDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/283 20200616 16.06.2020 Inngående brev Rutine for fakturering av egenandeler for skoleskyss i perioden rundt Covid-19 ATB AS OSEN   her
2020/60 20200615 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet Helsedir - Beredskap Hdir OSEN   her
2020/331 20200615 15.06.2020 Inngående brev Endringer i avlingssvikt ordningen gjeldende for 2020 Fylkesmannen OSEN   her
2016/5419 20200615 15.06.2020 Inngående brev Plankart Skautjønna Hdpa OSEN   her
2018/687 20200612 12.06.2020 Inngående brev Skjema tippemidler - ny versjon Seter turlag/Seter historielag v/Lovise Angen OSEN   her
2019/498 20200612 12.06.2020 Inngående brev Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Levevaner i Trøndelag 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2016/5419 20200612 12.06.2020 Inngående brev 1.gangsbehandling Reguleringsforslag Skautjønna HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200612 12.06.2020 Inngående brev Folkeregisteret avvikler distribusjon av opplysninger om foresatte 15.10.2020 SKATTEETATEN OSEN   her
2019/656 20200612 12.06.2020 Inngående brev FV 6300 - Strand til Vingsand Ordfører John Einar Høvik OSEN   her
2019/656 20200612 12.06.2020 Inngående brev FV 6300 - Fartsreduserende tiltak Strand skole Ordfører John Einar Høvik OSEN   her
2020/63 20200612 12.06.2020 Utgående brev Oppstart av kommunedelplan for vann og høring av planprogram MATTILSYNET m.fl. OSEN   her
2020/109 20200611 11.06.2020 Inngående brev Svar ang. el-billadere i Osen - opsjon Fosenkraft - Ottar Egil Vik OSEN   her
2017/509 20200611 11.06.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/301 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Vidar Hepsø OSEN   her
2020/111 20200611 11.06.2020 Inngående brev Organisert beitebruk i Trøndelag - Informasjon til kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/321 20200611 11.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Thomas Strøm OSEN   her
2020/234 20200611 11.06.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 04.06.2020 Trond Åsegg OSEN   her
2020/312 20200611 11.06.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring OSEN KOMMUNE OSEN   her
2020/63 20200611 11.06.2020 Inngående brev Vedr. 202016517-2 - Trøndelag fylkeskommunes svar til - Oppstart av kommunedelplan for vann og høring av planprogram - Osen Kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/245 20200611 11.06.2020 Inngående brev Trekking av søknad Bodil Lenore Gjessing OSEN   her
2020/178 20200611 11.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Karen Katrine Hestmo OSEN   her
2017/509 20200611 11.06.2020 Utgående brev Tinglysning av avtale om bruk og drift av Storengveien, Osen kommune. STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/131 20200610 10.06.2020 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 04.06.2020 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2020/34 20200610 10.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - Utlegging av gytegrus i Grovla/Nordelva post@miljodir.no OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Beredskapsbrev fra KD og BFD Dss Dep - Distribusjonsoppdrag OSEN   her
2020/319 20200610 10.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring til Osen VG - Mona Grivi Norman OSEN   her
2020/317 20200610 10.06.2020 Inngående brev Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2018/563 20200610 10.06.2020 Inngående brev Båtplass Strand Havn, Flytekai Jann Ivar Sæther OSEN   her
2020/286 20200610 10.06.2020 Inngående brev Purring: Innsynsbegjæring fra VG VG OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing Helse-NordTrøndelag OSEN   her
2020/318 20200610 10.06.2020 Inngående brev Samferdselsstrategi for Namdalen 2021 - 2030 Namdal regionråd OSEN   her
2020/63 20200610 10.06.2020 Inngående brev Innspill til kommunedel - plan vann For Osen kommune Mattilsynet OSEN   her
2020/87 20200610 10.06.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 31.05.2020 Kemnerkontoret på Fosen OSEN   her
2020/290 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/290 20200610 10.06.2020 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel, samt kvittering for nabovarsel Ståle Johansen Braset OSEN   her
2020/313 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Arve Meidel Brattgjerd OSEN   her
2020/313 20200610 10.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Arve Meidel Brattgjerd OSEN   her
Ingen tilgang 20200610 10.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200610 10.06.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/60 20200610 10.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. ved covid-19 Helsedirektoratet OSEN   her
2020/314 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad om uttak utenfor dagens reguleringsplan Nord-Fosen pukkverk - Tore Løkke AS OSEN   her
2020/307 20200608 08.06.2020 Inngående brev Takk for svar Finter Mobility AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200608 08.06.2020 Inngående brev Møteprotokoll representantskapsmøte MNA 27. april 2020 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS OSEN   her
2016/2752 20200608 08.06.2020 Inngående brev Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv 19.06.20 - valgkomiteens innstilling til nytt styre Trøndelag Reiseliv AS OSEN   her
2020/307 20200608 08.06.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn John Terje Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20200608 08.06.2020 Inngående brev NVEs tilbakemelding og oversendelse av henvendelser - avrenning og blakking av vassdrag - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/324 20200608 08.06.2020 Inngående brev Presisering av Statens vegvesen sin rolle i plansaker Statens vegvesen OSEN   her
2020/309 20200608 08.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Egil Barland OSEN   her
2018/529 20200608 08.06.2020 Inngående brev Avslag på søknad om spillemidler - 35342 Steinsdalen lysløype - Lysløype 2 km Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/308 20200605 05.06.2020 Inngående brev Osen utmarksråd - søknad om tilskudd for utbetaling av fellingsvederlag for predatorer Osen utmarksråd v/Brynjar Strand OSEN   her
2018/405 20200605 05.06.2020 Inngående brev Tilskudd til 2020-0551 - Helena Wik - søknad om støtte til Bjørnørfolket - Drømmen om Amerika, ep. 2 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200605 05.06.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justering av arealbruksgrense -Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/307 20200604 04.06.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn FINTER MOBILITY AS OSEN   her
2020/304 20200604 04.06.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Nord-Trøndelag jordskifterett OSEN   her
2018/405 20200604 04.06.2020 Inngående brev Innvilget tilskudd til søknad 2020-0515 Storversdagen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2018/405 20200604 04.06.2020 Utgående brev Søknad om å beholde bevilgede midler til Storversdagen Siv Trine Haldaas OSEN   her
2020/322 20200604 04.06.2020 Inngående brev Fullføring av oppmålingsforretninger - Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/246 20200603 03.06.2020 Inngående brev TV-AKSJONEN NRK WWF 2020 – Oppfordring til bidrag STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND OSEN   her
2020/223 20200603 03.06.2020 Inngående brev Innstilling Tilsettingsutvalget OSEN   her
2018/687 20200603 03.06.2020 Inngående brev Innvilgelse av søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 til anleggsnr. 75498, turstier og turløyper på Seter Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/246 20200603 03.06.2020 Utgående brev TV-aksjonen 2020 - Opprettelse av kommunekomité Egil Arve Johannessen m.fl. OSEN   her
2020/301 20200602 02.06.2020 Inngående brev Søknad om tiltak Vidar Hepsø OSEN   her
2019/710 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klage over vedtak - avslag om søknad om fradeling av nausttomt Solfrid Sørgjerd Saltnes OSEN   her
2018/456 20200602 02.06.2020 Inngående brev Svar på varsel om oppmålingsforretning Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/429 20200602 02.06.2020 Inngående brev Vedrørende skoleskyss fra 02.06.20 Atb OSEN   her
2020/93 20200602 02.06.2020 Inngående brev Tilbud platekledning av grunnmur ved Strand skole Øverdal og Bye Byggservice AS OSEN   her
2020/26 20200602 02.06.2020 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk SINTEF Norlab AS OSEN   her
2020/302 20200602 02.06.2020 Inngående brev Invitasjon til møte om nye retningslinjer den 17.6.2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/206 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klage på vedtak i Osen formannskap 14.05.2020 sak 33/20 - Ny avkjørsel til tomt 12/106 på Brygghaugen Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/244 20200602 02.06.2020 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte for personvernombud Sarpsborg kommune OSEN   her
2020/206 20200602 02.06.2020 Utgående brev 5020 - Wiggo Wodahl - søknad om endring av avkjørsel til gnr. 12/106. Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/710 20200602 02.06.2020 Utgående brev 5020 - 36/6 - Klage på vedtak om fradeling av eiendom Hans Anders Saltnes m.fl. OSEN   her
2020/93 20200602 02.06.2020 Utgående brev 5020 - Platekledning av grunnmur ved Strand skole - forespørsel om pristilbud ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200602 02.06.2020 Utgående brev Velkommen til Osen kommune Oda Grut Sørlie OSEN   her
2020/68 20200529 29.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark Petersen, Trond OSEN   her
2020/68 20200529 29.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Trond Petersen OSEN   her
2019/701 20200529 29.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Terje Stein OSEN   her
2020/297 20200529 29.05.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Osen kommune OSEN   her
2020/297 20200529 29.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Rolf Bremnes m.fl. OSEN   her
2020/290 20200528 28.05.2020 Inngående brev Kart og tegninger uthus Ståle Braset Robert Holte OSEN   her
2020/217 20200528 28.05.2020 Inngående brev Avhending av allmenningskai Strand havn - Osen kommune Kystverket OSEN   her
2020/45 20200527 27.05.2020 Inngående brev Møteprotokoll Namdal regionråd 25.05.20 Namdal regionråd OSEN   her
2020/290 20200527 27.05.2020 Inngående brev Manglende nabovarsel Robert Holte OSEN   her
2019/244 20200527 27.05.2020 Inngående brev Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsfeltet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/60 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat OSEN   her
2020/14 20200526 26.05.2020 Inngående brev Protokoll møte i Eldrerådet Trøndelag, 25.05.20 og vedtak i sak Eldreråd må tas med på råd Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/274 20200526 26.05.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru Statens vegvesen OSEN   her
2020/90 20200526 26.05.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-296. FV 715 Straumholbrua Statens vegvesen OSEN   her
2019/244 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev Oddbjørg Moe - søknad om reduksjon av kommunale avgifter Oddbjørg Moe OSEN   her
2020/290 20200525 25.05.2020 Inngående brev Klage på nabovarsel Øyvind Holte OSEN   her
2020/296 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 Bufetat OSEN   her
2020/284 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innkalling til møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 26.05.2020 Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2020/289 20200522 22.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til samarbeidsprosjekt ulike aktører for langsiktige positive virkninger på folkehelsa Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/286 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsyn i avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr VG OSEN   her
2019/656 20200522 22.05.2020 Inngående brev Invitasjon til FTU trafikksikkerhetsseminar 10. juni 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/282 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på Egenmelding BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på blakking av tjern på Sørmarkfjellet vindkraftverk Trønderenergi OSEN   her
2016/2752 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS 19.06.2020 TRØNDELAG REISELIV AS OSEN   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsinfo/søknad havn på Hepsøya Hepsøy båtforening v/Arve Hepsø OSEN   her
2020/22 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/283 20200520 20.05.2020 Inngående brev Rutetabell for skoleåret 2020/2021 Atb OSEN   her
2020/281 20200519 19.05.2020 Inngående brev Salg & Skjenkebevillingskontroll i Osen 08.05.2020 Nokas OSEN   her
2020/280 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til garanti- og finansforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/279 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Egil Aune Entreprenør AS OSEN   her
2019/663 20200519 19.05.2020 Inngående brev Veileder til KOSTRA-forskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2016/5150 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Karin Engan og Kurt Hopen OSEN   her
2019/581 20200519 19.05.2020 Inngående brev Støtte til nyetablering ROSEN BLOMSTERBINDERI AUDHILD STJERN TINGLUM OSEN   her
2019/244 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak - HASTER Fylkesmannen OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Strand havn. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS - søknad om ansvarsrett for utlegging av flytebrygge med tilhørende anlegg. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Jann Ivar Sæther OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Mindor Laurits Strand OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand havn Arne Kristian Lona OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tildeling av båtplass ved flytebrygge Strand Hallgeir Aune OSEN   her
2018/563 20200519 19.05.2020 Utgående brev Tilleggsinfo. vedr. båtplasser ved flytebrygge Strand havn Jann Ivar Sæther OSEN   her
2019/722 20200519 19.05.2020 Utgående brev 5020 - Foreløpig svar på søknad om utlegging av flytebrygge Strand havn. Tiltakshaver - Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS. STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN   her
2017/476 20200519 19.05.2020 Utgående brev Revidert tilbud om kjøp av areal tilknyttet regulering Strand havn Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN   her
2019/656 20200519 19.05.2020 Utgående brev Etterlysning behandling av søknader trafikksikkerhet Osen kommune til TrFK Karin Bjørkhaug OSEN   her
2019/656 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020 - Osen kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2017/476 20200519 19.05.2020 Utgående brev Forespørse HD Plan om oppdatering reguleringsbestemmelser, Strand Havn 28.april 2020 Carl Danielsen OSEN   her
2020/278 20200518 18.05.2020 Inngående brev Byggesak Vingsandkroa AS. Wiggo Wodahl OSEN   her
2019/722 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett Stener A. Hepsø OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedlegg omstillingsplan Proneo - Knut Baglo OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev Nye versjoner planverk Proneo - Knut Baglo OSEN   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev NVE ber om informasjon - bekymringsmelding om forurensing av fjellvann - Sørmarkfjellet vindkraftverk NVE OSEN   her
2019/244 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/26 20200515 15.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk - benkkran SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2017/219 20200515 15.05.2020 Utgående brev Søknad om integreringstilskudd IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Forprosjektet næringskraft og bolyst - Indre Fosen Indre Fosen kommune OSEN   her
2019/244 20200515 15.05.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om bruk av voldsforebyggende verktøy FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/656 20200515 15.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid – vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/65 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Osen fjellstyre OSEN   her
2020/60 20200515 15.05.2020 Inngående brev Godkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon etter smittevernloven HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk - pumpehus SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk - skolen SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk - pukkverket SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/26 20200514 14.05.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2017/417 20200514 14.05.2020 Inngående brev Navnetyper til kontroll STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ber om samtykke til overskjøting og tinglysing av adkomstrett Advokatfirmaet Lars Erik Solli & Kysten Eiendomsmegling OSEN   her
2017/128 20200514 14.05.2020 Inngående brev Svar - levering av porter ved Strand næringsbygg E&P RATDAL AS OSEN   her
2020/90 20200514 14.05.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan 50-20-296. FV 715 Straumholbrua. Bruvedlikehold med nattestengning. Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2020/274 20200514 14.05.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru, Osen. Bruvedlikehold, kveld- og nattestengning. Consolvo AS Statens vegvesen OSEN   her
2020/274 20200514 14.05.2020 Inngående brev Utvidet tidsramme for arbeidsvarslingsplan 50-20-106. FV 715 Store Holmsund bru Statens vegvesen OSEN   her
2020/104 20200514 14.05.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - endring i dispensasjon til landing med helikopter - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/638 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/244 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/765 20200514 14.05.2020 Utgående brev Forespørsel til Flatanger kommune ang mulig kjøp av skoleplass FLATANGER KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR OSEN   her
2020/277 20200513 13.05.2020 Inngående brev Planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 - høring NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/270 20200513 13.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven OSEN JEGER- OG FISKERFORENING OSEN   her
2020/131 20200513 13.05.2020 Inngående brev Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2020 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing OSEN   her
2020/276 20200513 13.05.2020 Inngående brev Høring av søknad om oppdatert tillatelse for Osen gjenvinningsstasjon - MNA - Nærøysund kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/765 20200513 13.05.2020 Inngående brev Svar på forespørsel ang mulig kjøp av skoleplass i Flatanger kommune Flatanger kommune OSEN   her
2020/206 20200512 12.05.2020 Inngående brev Vedr. søknad avkjørsel. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/60 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal! Nfvb OSEN   her
2019/244 20200512 12.05.2020 Inngående brev Velkommen til webinar med tema "Internkontroll hos landbrukskontorene" FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/109 20200512 12.05.2020 Utgående brev Tilbudsåpning graving til el-ladepunkter - tildeling av jobb. ROAN UTBYGGING AS m.fl. OSEN   her
2019/20 20200512 12.05.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200512 12.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** OSEN   her
2019/20 20200512 12.05.2020 Utgående brev Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2020/35 20200511 11.05.2020 Inngående brev Opppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet OSEN   her
2020/60 20200511 11.05.2020 Inngående brev Ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen Norske frisør- og velværebedrifter OSEN   her
2020/138 20200511 11.05.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling Halvard Nordmeland OSEN   her
2019/53 20200511 11.05.2020 Inngående brev Osen kommune, modernisering av Telenors infrastruktur - oppdatert informasjon Telenor OSEN   her
2019/20 20200511 11.05.2020 Inngående brev Orientering om skjønnstildeling Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/429 20200511 11.05.2020 Inngående brev Vedrørende utvidet oppstart av skoleskyss for grunnskolene fra 11.05.20 Atb OSEN   her
Ingen tilgang 20200511 11.05.2020 Utgående brev Tinglyst skjøte Jan-Kjell Nordmeland OSEN   her
2017/604 20200508 08.05.2020 Inngående brev Bygdekinoen åpner igjen - Søknad om kinokonsesjon Bygdekinoen OSEN   her
2015/704 20200508 08.05.2020 Inngående brev Resultater for DSB's kommuneundersøkelse 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justering av arealbruksgrense - Sørmarkfjellet vindkraftverk - Osan, Flatanger og Åfjord kommuner NVE OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 16 - 20 år Sigrid Marie Elden m.fl. OSEN   her
2020/245 20200508 08.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Bodil Lenore Gjessing OSEN   her
Ingen tilgang 20200508 08.05.2020 Utgående brev Sommerarbeid for ungdom 16 - 20 år Solveig Gjetvik m.fl. OSEN   her
2019/429 20200507 07.05.2020 Inngående brev Videre åpning av skoler og skoleskyss, Covid-19 Atb OSEN   her
2018/405 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om å beholde bevilgede midler til Storversdagen UtkantTeatret v/Siv Trine Haldaas OSEN   her
2019/763 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene angående vandelsvurdering av meddommere FINNMARK POLITIDISTRIKT OSEN   her
2016/5150 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Jakob Nordmeland OSEN   her
2020/87 20200507 07.05.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 30.04.2020 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2016/5150 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Sturla Brandtzæg OSEN   her
2020/262 20200507 07.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Espen Osen OSEN   her
2019/244 20200507 07.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets planveileder Samediggi/Sametinget OSEN   her
2019/763 20200507 07.05.2020 Inngående brev Meddommere til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett Signe Lillian Nordmeland OSEN   her
Ingen tilgang 20200507 07.05.2020 Inngående brev Innkalling generalforsamling 6.mai 2020 Torghatten ASA OSEN   her
Ingen tilgang 20200506 06.05.2020 Inngående brev NVE ber om informasjon - bekymringsmelding vedr. nedslamming av vassdrag - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2020/263 20200506 06.05.2020 Inngående brev Bestilling av meglerinformasjon Kleiva 10 AMBITA AS OSEN   her
2020/60 20200506 06.05.2020 Inngående brev Veterinærtjenester - Regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200506 06.05.2020 Inngående brev Felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag - Søknad om offentlige bredbåndsmidler fra Osen kommune Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2020/99 20200506 06.05.2020 Inngående brev Framsending av kontrollutvalgets behandling av årsmelding og kommuneregnskap 2019 for Osen kommune Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2020/99 20200506 06.05.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune 5. mai 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/11 20200506 06.05.2020 Inngående brev Innkalling - Generalforsamling TrønderEnergi AS 19. mai 2020 Trønderenergi OSEN   her
2020/60 20200506 06.05.2020 Inngående brev Smittevern-veileder / sjekkliste for virksomheter som tilbyr tjenester innen turisme NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/127 20200506 06.05.2020 Inngående brev Utsatt frist til 1. juli for å gi innspill til Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Inngående brev Regnskap 2019 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre - Hagen Greta OSEN   her
2016/6448 20200505 05.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kari Brøttemsmo OSEN   her
2020/260 20200505 05.05.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Oddmund Bjørnar Aune OSEN   her
2018/264 20200505 05.05.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/234 20200505 05.05.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - Innmeldingsdato 04.05.2020 Trond Åsegg OSEN   her
2020/161 20200505 05.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Ronald Bratberg OSEN   her
2018/529 20200505 05.05.2020 Utgående brev Oversendelsesbrev Osen kommune Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/264 20200505 05.05.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Helge Theodor Sandvik m.fl. OSEN   her
2018/264 20200505 05.05.2020 Utgående brev Søknad om fradeling av areal til parkeringsplass fra Gnr 14/4 Helge Theodor Sandvik OSEN   her
2020/161 20200505 05.05.2020 Utgående brev Innvilget søknad om motorferdsel i utmark Bratberg, Ronald OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Utgående brev Godtgjørelse til medlemmer i Osen fjellstyre OSEN FJELLSTYRE m.fl. OSEN   her
2020/128 20200505 05.05.2020 Inngående brev Referat fra møte i repersentantskapet Brannvesenet Midt IKS 29.04.20 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
2020/245 20200505 05.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Alise Veronika Moen OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Inngående brev Møtereferat 12.03.20 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre - Hagen Greta OSEN   her
2020/3 20200505 05.05.2020 Inngående brev Møtereferat 29.04.20 - Osen fjellstyre Osen Fjellstyre - Hagen Greta OSEN   her
2020/258 20200504 04.05.2020 Inngående brev Fjerning av farlig avfall Anne-Britt K. Rolstadaas OSEN   her
2020/87 20200504 04.05.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 4.mai Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2016/5150 20200504 04.05.2020 Inngående brev Kjørebok 2019-2020 Morten M. Osen OSEN   her
2020/245 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Malin J Stein Mårvik OSEN   her
2020/60 20200504 04.05.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune gir tilsagn om inntil kr 300 000 i tilskudd fra Regionale utviklingsmidler Trøndelag 2020 til prosjekt tiltak og aktiviteter som følge av koronapandemien for omstillingsområdene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/223 20200504 04.05.2020 Inngående brev Søknad på stilling Lise Rehaug OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Inngående brev Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023 - Osen kommune - Utbetaling av tilsagn for 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Evaluering av handlingsplan for folkehelse 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Handlingsplan for folkehelse 2020 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Avsetting av midler til Folkehelsearbeidet Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Avsetting av midler til folkehelsearbeidet tilbake til UKO Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Avsetting av midler til folkehelsearbeid, oppfølging av sak KST 15/2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200504 04.05.2020 Utgående brev Svar på søknad fra folkehelsegruppa til Pårørendeforeningen Osen sykehjem May-Britt Næss Strand OSEN   her
2019/46 20200430 30.04.2020 Inngående brev Signert møteprotokoll med vedlegg - Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 21.04.2020 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
Ingen tilgang 20200430 30.04.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag FOSEN PLAN OG MILJØ AS OSEN   her
2020/257 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/223 20200430 30.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Anne Mette Kolstad OSEN   her
2018/529 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/240 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinjer - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Bufetat OSEN   her
2018/382 20200429 29.04.2020 Inngående brev Kystsoneplan for Namdalen - Innspill fra Fiskarlaget Midt-Norge FISKARLAGET MIDT-NORGE OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ronja C Strand Brattgjerd OSEN   her
2020/99 20200429 29.04.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - tirsdag 5. mai 2020 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2020/251 20200429 29.04.2020 Inngående brev Steinsdalen skytterlag - søknad om sponsormidler til oppgradering av skytebane STEINSDALEN SKYTTERLAG OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Ellen Margrethe Stein OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Karina Høvik OSEN   her
2020/60 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Helsedirektoratet OSEN   her
2020/252 20200429 29.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Osen kommune v/ordfører OSEN   her
2020/253 20200429 29.04.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Osen kommune v/ordfører OSEN   her
2020/254 20200429 29.04.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Reidar Elvin Strøm OSEN   her
2019/722 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad om utlegging av ny flytebrygge Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS OSEN   her
2019/244 20200429 29.04.2020 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til etablering av regionalt nettverk relatert til forebygging av selvmord og selvskading FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/476 20200429 29.04.2020 Inngående brev Oppdatering reguleringsbestemmelser pr 27.feb 2019, Strand Havn Hdpa - Carl Danielsen OSEN   her
2020/223 20200429 29.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Kristin Småsund OSEN   her
2020/248 20200428 28.04.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring OSEN/STEINSDALEN I.L. OSEN   her
2019/140 20200428 28.04.2020 Inngående brev Tilsagnsbrev - Tilskudd fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/769 20200428 28.04.2020 Utgående brev Alkoholomsetning 2019 - gebyrer 2020 AUTO'N AS m.fl. OSEN   her
2019/749 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag Salt - Erlend Standal OSEN   her
2020/247 20200427 27.04.2020 Inngående brev Innspill til revisjon av geodataplan for Trøndelag Kartverket OSEN   her
2020/178 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Thea Elise Osen OSEN   her
2020/223 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Berit Elline Nilssen OSEN   her
2020/223 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Vegard Lund OSEN   her
2020/245 20200427 27.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Marianne Thanem OSEN   her
2020/341 20200427 27.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte Museet Midt IKS - 27.04.2020. Oppdatert agenda og innstillinger fra valgkomiteen Museet Midt IKS OSEN   her
2018/742 20200427 27.04.2020 Inngående brev Selskapsavtale for Namdal Rehabilitering for kommunestyrets behandling og vedtak Namdal Rehabilitering OSEN   her
2020/60 20200427 27.04.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 Helsedirektoratet OSEN   her
2019/684 20200427 27.04.2020 Inngående brev Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om intensjonserklæring Helse- og Omsorgsdepartementet OSEN   her
2019/254 20200427 27.04.2020 Utgående brev 5020/13/18 - Atle Karlsen AS - Skorsteinsrehabilitering. Tiltakshaver - Britta Hopen, Høvika. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2019/255 20200427 27.04.2020 Utgående brev 5020/35/10 - Atle Karlsen AS- Skorsteinsrehabilitering. Tiltakshaver - Peder Brattgjerd. ATLE KARLSEN AS OSEN   her
2020/246 20200424 24.04.2020 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2020 STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND OSEN   her
2020/45 20200424 24.04.2020 Inngående brev Protokoll Arbeidsutvalget i Namdal regionråd 17.04.20 Namdal regionråd OSEN   her
2019/244 20200424 24.04.2020 Inngående brev Tilskudd til etablering og oppgradering av utstyrssentraler - 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/245 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Eirill-Anita H Haugen OSEN   her
2020/223 20200423 23.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Malin A Strand Sørgjerd OSEN   her
2020/245 20200422 22.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Audhild Renate Osen OSEN   her
Ingen tilgang 20200422 22.04.2020 Inngående brev Tilbud - Kompetanseheving og helhetlig ROS-analyse Osen Kommune - Leirset Roar OSEN   her
2018/716 20200422 22.04.2020 Inngående brev Rapport mototisert ferdsel i utmark 2019/20 Atle Karlsen OSEN   her
2019/765 20200422 22.04.2020 Inngående brev Angående ungdommenshus Osen Kommune - Monkan Knut Johan OSEN   her
2019/114 20200422 22.04.2020 Inngående brev Høringsbrev - ny midlertidig forskrift for Merkur-programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
Ingen tilgang 20200422 22.04.2020 Utgående brev Søknad om OU-midler KF OSEN   her
2020/240 20200422 22.04.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200422 22.04.2020 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt mellom Osen kommune og NAV Trøndelag NAV TRØNDELAG OSEN   her
2020/244 20200422 22.04.2020 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Godstransport på kysten Statistisk sentralbyrå OSEN   her
2020/244 20200422 22.04.2020 Inngående brev Undersøkelsen Godstransport på kysten Statistisk sentralbyrå OSEN   her
2020/170 20200422 22.04.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av telemast og teknisk bygg ved eiendommen - Osen 36/36 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/238 20200421 21.04.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Øystein Holand OSEN   her
Ingen tilgang 20200421 21.04.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2020/154 20200421 21.04.2020 Inngående brev Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200421 21.04.2020 Utgående brev Oversendelse av tilbud - Lederutviklingsprogram og org. kultur KS OSEN   her
2020/225 20200421 21.04.2020 Inngående brev Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/49 20200420 20.04.2020 Utgående brev Svar på postalt tilsyn - krav om opplysninger fra Osen kommune Direktoratet for Arbeidstilsynet OSEN   her
Ingen tilgang 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tildeling kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/223 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Mildrid Einmo OSEN   her
2020/174 20200420 20.04.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus ved Indre Skjervøya - Osen 38/27 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/241 20200420 20.04.2020 Inngående brev Informasjon til lærebedrifter og opplæringskontor om ny rutine for søknad om autorisasjon i ambulansefaget og helsearbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/237 20200420 20.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Gøran Bratberg OSEN   her
2018/638 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbud ang. oppgradering av kommunal vei i Hopen EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/109 20200420 20.04.2020 Inngående brev Tilbud ang. EL-ladestasjoner EGIL AUNE ENTREPRENØR AS OSEN   her
2020/236 20200420 20.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sandra Gausen OSEN   her
2020/235 20200420 20.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sandra Gausen OSEN   her
2020/234 20200420 20.04.2020 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 10.04.2020 Svein-Olav Sørmeland OSEN   her
2018/638 20200420 20.04.2020 Inngående brev Timepris/Fremdriftsplan STEIN MASKIN AS OSEN   her
2020/128 20200417 17.04.2020 Inngående brev Innkalling med sakliste Representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 29.04.20 kl 14 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/128 20200417 17.04.2020 Inngående brev Møtereferat styremøte Brannvesenet Midt IKS 15.04.20 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
2020/232 20200417 17.04.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi Frøya kommune 2020-2024 - invitasjon til samarbeid FRØYA KOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20200417 17.04.2020 Inngående brev Ang. Osenhælja 2020,- utsettelse på grunn av korona-situasjonen Osenhælja v/Kjell Petter Hestmo OSEN   her
2018/668 20200417 17.04.2020 Inngående brev Videre behandling av slamforskrift MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2020/17 20200417 17.04.2020 Inngående brev Uttalelse fra Mattilsynet angående søknad om ny salg- og skjenkebevilling Mattilsynet OSEN   her
2020/106 20200416 16.04.2020 Inngående brev Kjørebok 2019/2020 Vidar Hestmo OSEN   her
2020/49 20200416 16.04.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak Direktoratet for Arbeidstilsynet OSEN   her
2018/563 20200415 15.04.2020 Inngående brev Skisse flytebrygge Osen Kommune - Høvik John Einar OSEN   her
2020/175 20200415 15.04.2020 Inngående brev Festepunkt 39/1/9 slettet? STATSKOG SF OSEN   her
2020/206 20200414 14.04.2020 Inngående brev Tilsvar på klage fra Vingsandkroa vedr. avkjørsel. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/206 20200414 14.04.2020 Utgående brev 5020/12/101 - Foreløpig svar på søknad om endring av avkjørsel. Wiggo Wodahl OSEN   her
2020/174 20200414 14.04.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 38/27 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/178 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad på sommerjobb Karen Katrine Hestmo OSEN   her
2020/210 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling som daglig leder Eli Lothe OSEN   her
2020/225 20200414 14.04.2020 Inngående brev Resultatkartlegging skogbruk 2020 i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/408 20200414 14.04.2020 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til fylkesveg Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/215 20200414 14.04.2020 Inngående brev Vedtak Indre Fosen kommune - Prosjektleder samferdsel og infrastruktur - utlysning av fast stilling i Fosenregionen Indre Fosen kommune OSEN   her
2020/60 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten Helsedirektoratet OSEN   her
2020/222 20200414 14.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling Larisa Andersen OSEN   her
2020/174 20200414 14.04.2020 Utgående brev 5020/38/27 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2020/219 20200409 09.04.2020 Inngående brev Søknad om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri 2020 NORSK FYRVERKERIFORENING OSEN   her
2020/60 20200408 08.04.2020 Inngående brev Notat fra AtB, vedr oppstart skoleskyss, Covid-19 Atb - Sissel Hagen OSEN   her
2019/728 20200408 08.04.2020 Utgående brev 5020 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Tiltakshaver - Mowi AS. MOWI Norway AS OSEN   her
2019/191 20200408 08.04.2020 Utgående brev Skriftlig uttalelse fra kommunestyret angående Osen fjellstyre sitt møte 24.10.2019 Atle Karlsen OSEN   her
2017/593 20200407 07.04.2020 Utgående brev Utarbeide Kulturminneplan i Osen kommune Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2020/216 20200406 06.04.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1133 - Fv715 - NordelvSøndre bru (Straumholveien) - Osen kommune - Forarbeid og etterarbeid vedrørende skifting av kulvert - FS Maskin AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Inngående brev Revidert søknad om utslippstillatelse HD Plan & arkitektur AS OSEN   her
2020/60 20200406 06.04.2020 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning av helseinstitusjoner for isolasjon NAMSOS KOMMUNE OSEN   her
2020/11 20200406 06.04.2020 Inngående brev Informasjon om videre prosess rundt innfrielse av foretaksfondsobligasjon TrønderEnergi OSEN   her
2017/593 20200406 06.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-00227-43 - Osen kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i Osen Riksantikvaren OSEN   her
Ingen tilgang 20200406 06.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte mandag 27. april 2020 MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2019/59 20200406 06.04.2020 Inngående brev Tildeling av belastningsfullmakt til budsjettdisponering i 2020 for tilskuddsordninger på landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/216 20200406 06.04.2020 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-20-1132 - Fv715 - Nordelv Søndre bru ( Straumholveien ) - Osen kommune - Bytte av kulvert - Stengt veg - FS Maskin AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Utgående brev 5020/1/97 - Utslippssøknad, Torunn Hilstad - foreløpig svar. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2019/619 20200406 06.04.2020 Utgående brev 5020/1/97 - Foreløpig svar på rammesøknad for bolig. Tiltakshaver - Torunn Hilstad, Trondheim. HD PLAN & ARKITEKTUR AS OSEN   her
2020/60 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/213 20200403 03.04.2020 Inngående brev Kartlegging av innkjøp av helsetjenester Bcw-Global - datainnsamling OSEN   her