eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/476 20200224 24.02.2020 Inngående brev Uriktig opplysning fra kommunen i forhandlingsmøte den 13. dm. Brynjar Strand OSEN   her
2020/129 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Brit Elin Aas OSEN   her
2020/129 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven Brit Elin Aas OSEN   her
2017/476 20200224 24.02.2020 Utgående brev Invitasjon til forhandlingsmøte Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN   her
2019/614 20200224 24.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar på e-post vedr. utleiebolig i Husvikveien 15 Live - ellen buhaug OSEN   her
2020/26 20200221 21.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN   her
2020/128 20200221 21.02.2020 Inngående brev Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 13.02.20 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Inngående brev Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 FORSVARSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/285 20200221 21.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Are Osen OSEN   her
2020/100 20200220 20.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om tillatelser til skadefelling av to jerver på Fosen - vedtaket opprettholdes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/117 20200219 19.02.2020 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med tvang i kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Inngående brev Høring angående MOWI Norway as- søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utlegging av flytebrygge Skjervøyvågen 37/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/695 20200219 19.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 5020/36/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/227 20200219 19.02.2020 Inngående brev Behandling av klage - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av en ubebygd parsell fra eiendommen Seter - Osen 1/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/127 20200219 19.02.2020 Inngående brev Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/695 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Aino Holst Oksdøl OSEN   her
2020/104 20200219 19.02.2020 Utgående brev Innvilget søknad om lossing fra helikopter Hagen, Greta m.fl. OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020 - Mowi Norway AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - høring. Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø OSEN   her
2019/695 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. OSEN   her
2019/728 20200219 19.02.2020 Utgående brev 5020 - Mowi Norway AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2020/114 20200218 18.02.2020 Inngående brev Innsyn reisetid grunnskole Nrk - Fredrik Kampevoll OSEN   her
2020/111 20200218 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/570 20200218 18.02.2020 Utgående brev 5020/12/132 - tinglyst skjøte Rolf Kåre Jensen OSEN   her
2020/42 20200218 18.02.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Osen kommune SKATTEETATEN OSEN   her
2020/88 20200217 17.02.2020 Inngående brev Situasjonskart Torbjørn Helgemo OSEN   her
2020/115 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/104 20200217 17.02.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - tillatelse til landing med helikopter - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/695 20200217 17.02.2020 Inngående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/27 20200214 14.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/663 20200214 14.02.2020 Inngående brev Selvkostrapportering Kostra fordelt pr kommune 2019 - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
2020/107 20200214 14.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder NINA OSEN   her
2019/570 20200214 14.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedtak - Godkjenning av søknad om mindre justeringer av arealbruksgrense - Sørmarkfjellet vindkraftverk NVE OSEN   her
2020/36 20200214 14.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/570 20200214 14.02.2020 Utgående brev 5020/12/132 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN   her
2019/570 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Rolf Kåre Jensen OSEN   her
2008/6816 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oppdatert veiliste fra Osen kommune NTL VEG REGION MIDT-4504 m.fl. OSEN   her
2008/6816 20200214 14.02.2020 Utgående brev Vegliste april 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke STATENS VEGVESEN OSEN   her
2008/6816 20200214 14.02.2020 Utgående brev 1633 - Vegliste for fylkes- og kommunale veger- revisjon STATENS VEGVESEN OSEN   her
2019/763 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024 Frostating lagmannsrett OSEN   her
2019/726 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/103 20200213 13.02.2020 Inngående brev Rekvisisjon av kartforretning Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/599 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ang. byggesøknad gnr 38 bnr 14 Kirsti Kvaløy m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200213 13.02.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - Forslag til revidert samarbeidsavtale og retningslinjer mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag Helse Nord-Trøndelag OSEN   her
2020/113 20200213 13.02.2020 Inngående brev Notat miniseminar Nasjonal Transportplan Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2017/417 20200212 12.02.2020 Inngående brev Program for FDV-årsmøte 2020 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/522 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/98 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Håvard Tangstad OSEN   her
2020/75 20200212 12.02.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av regulering Rorbuer Vingsand Kystverket OSEN   her
2020/75 20200211 11.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart "Rorbuer Vingsand" HD Plan & Arkitektur AS OSEN   her
2020/99 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 18. februar 2020 Kontrollutvalget OSEN   her
2017/487 20200211 11.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd Fylkesmannen i Trøndelag OSEN   her
2020/14 20200211 11.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag - Tilbud på utdannet personell Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2020/100 20200210 10.02.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av to jerver på Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/443 20200207 07.02.2020 Inngående brev VINA-samarbeidet og Hepro AS fagdag arrangeres 2 april 2020 Rock City Namsos Hoylandet Kommune - Kjell Øivind Arntzen OSEN   her
2020/45 20200207 07.02.2020 Inngående brev Protokoll og presentasjoner Namdal regionråd 05.02.20 Posttmottak Regionråd OSEN   her
2020/111 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/112 20200207 07.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket OSEN   her
2018/645 20200207 07.02.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/726 20200207 07.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20200207 07.02.2020 Inngående brev Gratis skolesekker til elever som starter i 1. trinn høsten 2020 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/38 20200207 07.02.2020 Inngående brev Oversendelse av årsrapporter for Bjugn, Ørland og Nye Ørlands eldreråd 2019 Ørland kommune OSEN   her
2015/664 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Thomas Osen OSEN   her
2020/100 20200207 07.02.2020 Inngående brev Tillatelse til bruk av bås for fangst av gaupe under kvotejakt på gaupe 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/85 20200206 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - bekreftelse på mottatt svar VG v/Kari Spets OSEN   her
2020/85 20200206 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunens arbeid mot selvmord VG - Kari Spets OSEN   her
2020/86 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring på redskapshus Sturla Gisle Jakobsen OSEN   her
2020/110 20200206 06.02.2020 Inngående brev Svarfrist Statens vegvesen OSEN   her
2020/87 20200206 06.02.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 01.01.2002 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/90 20200206 06.02.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Fv715 Straumholbrua Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN   her
2014/6606 20200206 06.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2020/88 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Torbjørn Helgemo OSEN   her
2020/89 20200206 06.02.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20200205 05.02.2020 Inngående brev Rapportering på tilskudd til Hesedirektoratet HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/110 20200205 05.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-30131-2 - Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger Statens vegvesen OSEN   her
2017/693 20200205 05.02.2020 Inngående brev Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200205 05.02.2020 Utgående brev Alkoholomsetning 2019 - bevillingsavgift 2020 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2016/1915 20200204 04.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 03.02.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN   her
2017/479 20200204 04.02.2020 Inngående brev Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler (GSI) UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2020/83 20200204 04.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte til gjennomføring av villmarkskveld med "Jegerpodden, liveinnspilling 29/2-19" STEINSDALEN SKYTTERLAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene - tilskudd 2020 - lindrende behandling og omsorg ved livets slutt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200204 04.02.2020 Inngående brev Informasjon til viltforvaltninga i kommunene i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2018/31 20200203 03.02.2020 Inngående brev Utlysning av midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/4 20200203 03.02.2020 Utgående brev Klima- og Energiplan for Osen kommune 2020 - 2024 Roar Leirset OSEN   her
2020/82 20200131 31.01.2020 Inngående brev Høring - prosjektmandat for utredning om sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF OSEN   her
Ingen tilgang 20200131 31.01.2020 Inngående brev Stiftelsesmøte Fagnettverk Offentlig Anskaffelse Trøndelag (FOAT) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/60 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/48 20200131 31.01.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget 2. des 2019 Kontrollutvalget OSEN   her
2020/11 20200131 31.01.2020 Utgående brev Trønder Energi AS - konvertering av foretakfondobligasjon- og ny utbyttepolitikk TRØNDERENERGI AS OSEN   her
2019/399 20200131 31.01.2020 Utgående brev Fremsending av ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen Kontrollsekretariat IKS OSEN   her
2019/48 20200131 31.01.2020 Utgående brev Fremsending av sluttbehandling - selskapskontroll MNA, fra Osen kontrollutvalg REVISJON MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200131 31.01.2020 Utgående brev Vedtak av endringer i selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS OSEN   her
2019/399 20200131 31.01.2020 Utgående brev Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen kontrollutvalgssekreteriat IKS OSEN   her
2019/626 20200130 30.01.2020 Utgående brev Justering av satser - vederlag kommunale kaier Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2019/626 20200130 30.01.2020 Utgående brev Justering av husleiesatser for kommunale boliger Jorun Haugan m.fl. OSEN   her
2019/626 20200130 30.01.2020 Utgående brev Justering av satser for egenbetaling innen Helse og Omsorg Jorun Haugan m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200130 30.01.2020 Utgående brev Avtale mellom Osen kommune og nye Åfjord kommune om Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Nord-Fosen Sissel Blox Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/108 20200130 30.01.2020 Utgående brev Retur av signerte avtaler Namsos kommune OSEN   her
2015/276 20200130 30.01.2020 Inngående brev Signert medievalgavtale 2020 Biblioteksentralen OSEN   her
2015/276 20200130 30.01.2020 Inngående brev Signert medievalgavtale 2019 Biblioteksentralen OSEN   her
2020/79 20200130 30.01.2020 Inngående brev Om antibiotika intervensjonen "RASK" (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunen) i Trøndelag - ledelsesforankring Medisin Uio OSEN   her
2019/728 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om flyteanlegg Mowi - Skjærvø, Torbjørn OSEN   her
2020/74 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om skuterløyve Steinar Olsen OSEN   her
2020/75 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand HD-plan og arkitekt - Øystein Thorp OSEN   her
2019/258 20200129 29.01.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2020/36 20200129 29.01.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/331 20200129 29.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i hovedutvalget og aktivitetsstyret 04.02.2019 Hovedutvalget og aktivitetsstyret OSEN   her
2020/75 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand Hdpa - Øystein Thorp OSEN   her
2020/75 20200129 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand Hdpa - Øystein Thorp OSEN   her
2020/78 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte tiltgivelse av biografi om Augusta Aasen Foreningen Gamle Steinkjer OSEN   her
Ingen tilgang 20200129 29.01.2020 Inngående brev Registrering av vedtak i Miljøvedtaksregisteret Miljødirektoratet OSEN   her
2020/26 20200129 29.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN   her
2018/360 20200129 29.01.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 27.01.2020 Helfo OSEN   her
2019/690 20200129 29.01.2020 Utgående brev Tilskudd fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN   her
Ingen tilgang 20200129 29.01.2020 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig - Unlenda Mhreteab W Teclemichael OSEN   her
2019/331 20200129 29.01.2020 Utgående brev Delegert vedtak ang bruk av Disposisjonsfond Osen kommune OSEN   her
2020/65 20200128 28.01.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til utleiehytte - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 765 post 60 - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/636 20200128 28.01.2020 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge Kystverket OSEN   her
2019/244 20200128 28.01.2020 Inngående brev Informasjon - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver -tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/344 20200127 27.01.2020 Inngående brev Årsrapport Osen Kommune 2019 Nokas OSEN   her
2019/244 20200127 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommune - tilskudd 2020 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20200127 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til leverandører Orkland kommune OSEN   her
2020/17 20200127 27.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol SANDVIKSBERGET HANDEL AS OSEN   her
2017/443 20200123 23.01.2020 Inngående brev Invitasjon til VINA-konferanse 01.-02. april 2020 VINA OSEN   her
2018/31 20200123 23.01.2020 Inngående brev Endelige satser for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er fastsatt LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling av salg av alkohol COOP MIDT-NORGE avd. Coop Marked Osen OSEN   her
2020/59 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Helge Theodor Sandvik OSEN   her
2015/714 20200123 23.01.2020 Inngående brev Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/517 20200123 23.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/695 20200123 23.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2020/60 20200123 23.01.2020 Inngående brev Utbrudd av nytt coronavirus i Kina FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/517 20200123 23.01.2020 Utgående brev Sørgjerd Sameie er opprettet i matrikkelen og grunnboken Peder Lidvard Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Utgående brev Salgs- og skjenkebevilling 2020 - 2024 GUNHILD ANGEN OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Utgående brev Skjenkebevilling 2020 - 2024 NORD-FOSEN BYGDESERVICE SA m.fl. OSEN   her
2020/17 20200123 23.01.2020 Utgående brev Salgsbevilling 2020 - 2024 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN   her
2019/695 20200123 23.01.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av uthus. Solfrid J S Saltnes OSEN   her
2017/417 20200122 22.01.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN   her
2020/3 20200122 22.01.2020 Inngående brev Osen fjellstyre - årsmelding 2019 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev Test mail ut - Webinar KF Delegeringsreglement 30. januar Osen Kommune - Postmottak Osen kommune OSEN   her
2020/3 20200122 22.01.2020 Inngående brev Osen fjellstyre - møteprotokoll 21.01.20 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2020 (LIS3) HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2020/57 20200122 22.01.2020 Inngående brev Revisjonsplan for 2019-2020 og melding om uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Utgående brev testing sissel OSEN   her
2020/47 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om OU midler Lederutdanning Helse og omsorg Lierne kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20200121 21.01.2020 Utgående brev Bestilling av Tilstandsrapport, Ungdommens hus Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200121 21.01.2020 Utgående brev Henvendelse om avtaleinngåelse Claes Gøran Sellæg OSEN   her
2019/470 20200121 21.01.2020 Utgående brev Museet Midt IKS saksframlegg om revidert selskapsavtale MUSEET MIDT IKS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20200121 21.01.2020 Utgående brev Avtaleinngåelse Namdal rehabilitering NAMDAL REHABILITERING IKS m.fl. OSEN   her
2020/45 20200120 20.01.2020 Inngående brev Møteplan kommunene 2020 - formannskap og kommunestyrer Namdal regionråd OSEN   her
2020/44 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innsyn i helsebemanningsutbetalinger KONSTALI HELSENOR AS OSEN   her
2017/476 20200120 20.01.2020 Inngående brev Svar på kommunens REVIDERT TILBUD OM KJØP AV AREAL TILKNYTTET REGULERING AV STRAND HAVN Brynjar Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20200120 20.01.2020 Utgående brev Påminnelse - avlesning av vannmåler for 2019 AUTO'N AS m.fl. OSEN   her
2019/729 20200120 20.01.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Jarle Henning Stein - Osen 32/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/49 20200119 19.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet OSEN   her
2015/704 20200117 17.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner - St. Olavs ST. OLAVS HOSPITAL HF OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/26 20200117 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN   her
2019/698 20200117 17.01.2020 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET OSEN   her
2017/476 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på nytt tilbud Hege S Strand-Albertsen OSEN   her
2019/749 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag - informasjon om status for prosjekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/48 20200117 17.01.2020 Inngående brev Driftstilskudd 2020 - Museet Midt Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2015/704 20200116 16.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag, Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING OSEN   her
2019/730 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Johan Kvernland - Osen 31/1 - 31/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Møtereferat fra styringsgruppemøtet Nord-Fosen vannområde 17.12.19 INDRE FOSEN KOMMUNE OSEN   her
2020/41 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/726 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2018/726 20200116 16.01.2020 Utgående brev Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring Eli Kristin Lothe m.fl. OSEN   her
2019/729 20200115 15.01.2020 Inngående brev Osen kommune - Søknad om nydyrking 32/8 - kulturminner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/710 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av nausttomt - Osen 36/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eiendom - 12/88 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom - Osen 12/88 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2020/37 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Johannes Alf Hatlegjerde OSEN   her
2020/36 20200115 15.01.2020 Inngående brev Seksjonering av Sandviksberget Hus G, gnr. 14 bnr. 247 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2019/728 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om utlegging av ny flytebrygge med landfeste i molo i Skjærvøyvågen Mowi ASA OSEN   her
2019/728 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Mowi AS OSEN   her
2020/42 20200115 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Utgående brev Søknad om kjøp av areal på Vingsand - Trygve Rånes og Tore Bjørsvik Tore Bjørsvik m.fl. OSEN   her
2019/728 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5020 - Foreløpig svar på søknad på utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Mowi Norway AS OSEN   her
2019/716 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5020 - 12/88 - Høring angående fradeling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/337 20200115 15.01.2020 Utgående brev 5020/14/178 - Siv og Torbjørn Skjærvø - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Torbjørn Skjærvø OSEN   her
2020/25 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tolkningen av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §§ 2 og 11 Fylkesmannen OSEN   her
2017/476 20200114 14.01.2020 Inngående brev Svar på tilbud om kjøp av areal Hege Susann Strand OSEN   her
2020/27 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN   her
2020/26 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Skjærvøya vannverk Kystlab AS OSEN   her
2020/22 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/476 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på tilbud Brynjar Strand OSEN   her
2020/19 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling og kartutsnitt Arne Jan Hopen OSEN   her
2019/517 20200113 13.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/517 20200113 13.01.2020 Utgående brev Tinglysing av Sørgjerd Jordsameie - 36/36 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/531 20200113 13.01.2020 Utgående brev Svar på innsyn, Trønderenergi Mimesbronn - Tor med hammeren m.fl. OSEN   her
2019/248 20200113 13.01.2020 Utgående brev TrønderEnergi - fullmakt til generalforsamling TRØNDERENERGI AS m.fl. OSEN   her
2020/16 20200110 10.01.2020 Inngående brev Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen - Espen Teigen OSEN   her
2019/500 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2019 Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
2019/500 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport elg 2019 Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN   her
2019/500 20200110 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Osen planområde OSEN   her
2019/237 20200110 10.01.2020 Inngående brev NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/78 20200109 09.01.2020 Inngående brev Skatteinngang pr 31.12.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2019/689 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kontaktpersoner for bruksenhetsnummer STATENS KARTVERK OSEN   her
2018/796 20200108 08.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ OSEN   her
2019/20 20200108 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2020/8 20200108 08.01.2020 Inngående brev En digital offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/270 20200108 08.01.2020 Inngående brev Revidert byggetegning saksnummer 45/19 Jonas Amrud Nilsen OSEN   her
2020/7 20200108 08.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom May-Britt Næss Strand OSEN   her
2019/729 20200108 08.01.2020 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Jarle Henning Stein TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/710 20200107 07.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av nausttomt -36/6 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2020/6 20200107 07.01.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Coop Midt-Norge SA COOP MIDT-NORGE SA OSEN   her
2019/710 20200107 07.01.2020 Utgående brev 5020 - 36/6 Høring - fradeling av nausttomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/717 20200106 06.01.2020 Inngående brev Osen kommune – adressenavnet Skarvåsen – tilråding SPRÅKRÅDET OSEN   her
2017/476 20200106 06.01.2020 Inngående brev Svar på tilbud Brynjar Strand OSEN   her
2020/3 20200106 06.01.2020 Inngående brev Møtereferat fra Osen fjellstyre 02.01.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/717 20200106 06.01.2020 Utgående brev Høring om oppretting av nytt vegnavn Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN   her
2019/729 20200106 06.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 32/8, Osen kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET OSEN   her
2019/730 20200103 03.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 31/5 og 31/1, Osen kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET OSEN   her
Ingen tilgang 20200102 02.01.2020 Inngående brev Statlig støtte til nærbutikk i Osen Kompetansesenter for distriktsutvikling KDU OSEN   her
Ingen tilgang 20200102 02.01.2020 Utgående brev Bekreftelse - Matkroken Sætervik 2019 Gunhild Angen OSEN   her
Ingen tilgang 20200102 02.01.2020 Utgående brev Regnskap og årsmelding 2017 May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om borgerlig vigsel Andreassen, Kristin OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Regulering av festeavgift for 2018 OSEN FJORDCAMPING AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Regulering av festeavgiften for 2018 Ola Bjørsvik OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Festeavgift for 2018 PROFILTEKNIKK AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Festeavgift for 2018 ÅSEGG SAG AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Festeavgift for 2018 GARNSERVICE AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om fritak - Seter krets Solvår Anita Johansen OSEN   her
2015/3015 20191230 30.12.2019 Utgående brev 1633/14/145/4 - Profilteknikk AS - søknad om tiltak for oppføring av lagerhall samt søknad om ansvarsrett. Profilteknikk AS OSEN   her
2015/5882 20191230 30.12.2019 Utgående brev Rådmannens høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonen angående delegasjon Fosen kommunerevisjon IKS OSEN   her
2015/5816 20191230 30.12.2019 Utgående brev Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag - søknad om driftsstøtte 2016 Norsk Lanbruksrådgiving Sør-Trøndelag OSEN   her
2015/6464 20191230 30.12.2019 Utgående brev Høringssak - Trøndelagsutredningen Sør-Trøndelag Fylkeskommune OSEN   her
2016/1098 20191230 30.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om økonomisk støtte Namdalsfestivalen v/Petter Flornes OSEN   her
2016/1098 20191230 30.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2016 Namdalsfestivalen v/Petter Flornes OSEN   her
2016/3371 20191230 30.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte - Lokalradio P5 Fosen Lokalradio P5 Fosen v/Magnar Bremeraunet OSEN   her
2016/3432 20191230 30.12.2019 Utgående brev Søknad om sponsormidler Sætervik UIG Sætervik UIG v/Janne Damm Pettersen OSEN   her
2016/3176 20191230 30.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Operasjon Dagsverk 2016 Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag v/Mina Skogsaas OSEN   her
2016/102 20191230 30.12.2019 Utgående brev 1633 - Fosen Regionråd - Vedtekter Ove Vollan m.fl. OSEN   her
2016/3925 20191230 30.12.2019 Utgående brev Søknad om sponsormidler Sætervik Havfiskefestival OSEN   her
2016/4339 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til fortøyning av båt Einar Willy Mostervik OSEN   her
2016/4173 20191230 30.12.2019 Utgående brev Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge - søknad om tilskudd for 2017 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev takker nei til lånetilbud 'Arnfinn Vognild' OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Delegasjonsreglement for Osen kommune Roar Leirset m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Endring til kjønnsnøytral tittel på administrasjonssjef Roar Leirset m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Valgstyrets godkjenning av listeforslag Eli Kristin Lothe m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191230 30.12.2019 Utgående brev Vedrørende kontaktinformasjon listekandidater John Einar Høvik m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Tertialrapport I per 30. april 2019 Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/320 20191227 27.12.2019 Utgående brev Støtte fra næringsfond- vanntilførsel til Buholmråsa fyr Sætervik handel v/ Sigrid Tørriseng Angen OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Stein bru, RAL og skader. Norconsult - Hepsøe Knut Anders OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Stein bru - Erstatte betong med stål Hepsøe Knut Anders OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Forslag til skilting - Stein bru Av-Nor - steffen@av-nor.no OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Stein bru - fremdriftsplan Consolvo - Sanjin Karaga m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Grensejustering Gnr 12 bnr 107 Wiggo Wodahl OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Stein bru - Overtagelsesprotokoll - Ferdigbefaring Hepsøe Knut Anders OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Tertialrapport II per 31. august 2019 Roar Leirset m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Saldering I 2019 - driftsbudsjettet May Brattgjerd m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Sluttoppgjør Stein Bru. Hepsøe Knut Anders OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Tertialrapport II per 31. august 2019 Roar Leirset m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Inngående brev Sørmarkfjellet vindkraftverk - kompensasjon for båndlegging TRØNDERENERGI AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191227 27.12.2019 Utgående brev Saldering I 2019 - investeringsbudsjettet Roar Leirset m.fl. OSEN   her
2019/766 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse Oslomet OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/746 20191223 23.12.2019 Utgående brev Osen kommune - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 17.01.2020 OSEN KOMMUNE m.fl. OSEN   her
2019/737 20191223 23.12.2019 Utgående brev Osen ungdomslag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 28.12.19 OSEN UNGDOMSLAG m.fl. OSEN   her
2019/137 20191223 23.12.2019 Utgående brev Sangkoret Sjørokk - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 13.04.2019 Ragnhild Riseth OSEN   her
2019/213 20191223 23.12.2019 Utgående brev Osen ungdomslag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 18.04.2019 Jørn Nordmeland OSEN   her
2019/214 20191223 23.12.2019 Utgående brev Osen/Steinsdalen idrettslag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 20.04.2019 Rune Opedal OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav 2015 Fylkesmannen OSEN   her
2018/7 20191223 23.12.2019 Utgående brev Innspill samling koordinerende enheter 2018 Namsos kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev 1633 - Kompetanseutviklingsplan for skolene i Osen Ann Jorid Gåsmo OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev 1633 - Kompetanseutviklingsplan for skolene i Osen Alexander Tangvik OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev 1633 - Kompetanseutviklingsplan for skolene i Osen ingunnvi@online.no OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev 1633 - Kompetanseutviklingsplan for skolene i Osen Magnus Solstad OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev 1633 - Kompetanseutviklingsplan for skolene i Osen Vigdis Hegge Sætran OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev 1633 - Kompetanseutviklingsplan for skolene i Osen Tor Inge Sundet OSEN   her
Ingen tilgang 20191223 23.12.2019 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte om videreutdanning for lærere HTV for Utdanningsforbundet Osen OSEN   her
2019/544 20191223 23.12.2019 Utgående brev Sætervik UIG - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 31.08.2019 Solvår Anita Johansen OSEN   her
2019/451 20191223 23.12.2019 Utgående brev Strand og omegn grendalag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 22.06.2019 Øystein Dybsland m.fl. OSEN   her
2019/144 20191223 23.12.2019 Utgående brev Vedr søknad om skjenkebevilling 010619 May-Britt Haldaas OSEN   her
2019/350 20191223 23.12.2019 Utgående brev Strand Marina og Båtforening - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 22.06.2019 Eskil Strøm OSEN   her
2019/292 20191223 23.12.2019 Utgående brev Sætervik Havfiskefestival - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 13.07.2019 Lovise Angen m.fl. OSEN   her
2019/324 20191223 23.12.2019 Utgående brev Treffpunkt Dans - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 01.06.2019 Arvid Bjarne Næss OSEN   her
2019/338 20191223 23.12.2019 Utgående brev Osen Rockeklubb - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning,, 28.06.2019 - Osenhælja Ingrid Susanne Svee OSEN   her
2019/339 20191223 23.12.2019 Utgående brev Osen Rockeklubb - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 29.06.2019 - Osenhælja Ingrid Susanne Svee OSEN   her
2019/214 20191223 23.12.2019 Utgående brev Vedrørende avlyst arrangement - Osen/Steinsdalen idrettslag 20.04.19. Rune Opedal OSEN   her
2019/52 20191220 20.12.2019 Inngående brev Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Inngående brev Nytt kravsett til offentlige anskaffelser av IT-utstyr DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT OSEN   her
2019/746 20191220 20.12.2019 Inngående brev Osen kommune - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 17.01.2020 Osen kommune OSEN   her
2019/768 20191220 20.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
Ingen tilgang 20191220 20.12.2019 Inngående brev Høring av søknad om etablering av vindmålemaster og søknad om etablering av radiolinjemast - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/631 20191220 20.12.2019 Utgående brev Vedtak om oppretting av festetomt i Lindset hytteområde Sveinung Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2019/631 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Sveinung Brattgjerd m.fl. OSEN   her
2019/764 20191219 19.12.2019 Inngående brev 19/61163-4 Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191219 19.12.2019 Inngående brev Høringsrunde for ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF - invitasjon til å avgi høringssvar KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON OSEN   her
2016/5714 20191219 19.12.2019 Inngående brev Skiltplan Steinsdalen Statens Vegvesen - Midttømme Martin OSEN   her
2019/763 20191219 19.12.2019 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/429 20191219 19.12.2019 Inngående brev Skoleskyss-Info fra AtB, 3-2019 Atb OSEN   her
2019/763 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen OSEN   her
2017/691 20191219 19.12.2019 Inngående brev Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet OSEN   her
2018/836 20191219 19.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk Kystlab AS OSEN   her
2019/761 20191219 19.12.2019 Inngående brev Høring av forslag om endringer i solarieregelverket Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet OSEN   her
2018/181 20191219 19.12.2019 Inngående brev Minner om rapporteringsfristen 1. februar 2020 for Regionale næringsfond Namdal regionråd OSEN   her
2019/767 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/724 20191219 19.12.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett BERNHARD OLSEN AS OSEN   her
2019/763 20191219 19.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer - RETTET Domstoladministrasjonen OSEN   her
2017/614 20191219 19.12.2019 Inngående brev SIKRI AS blir ansvarlig for Evrys virksomhet innenfor sak- og arkiveringssystemer Evry OSEN   her
2017/487 20191219 19.12.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2020 Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/244 20191219 19.12.2019 Inngående brev Ledelse for kvalitet i opplæringstilbudene. Etterutdanning for ledere i voksenopplæringene i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/103 20191218 18.12.2019 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 05.12.2019 IUA Sør-Trøndelag OSEN   her
2018/405 20191218 18.12.2019 Inngående brev Svar på søknad 2019-0980 Storversdagen - musikkteater som berører liv og lagnad før, under og etter katastrofale hendinger TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Møtereferat siste møte styret Brannvesenet Midt IKS 13.12.19 Brannvesenet Midt IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Inngående brev Informasjon om Stortingets beslutning om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten Finansdepartementet OSEN   her
2019/762 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN   her
2019/498 20191218 18.12.2019 Inngående brev Julehilsen fra HUNT forskningssenter HUNT forskningssenter OSEN   her
2019/760 20191218 18.12.2019 Inngående brev Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - Orientering Politiet - Postmottak Trøndelag politidistrikt OSEN   her
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Godkjenning av ny selskapsavtale for Brannvesenet Midt IKS BRANNVESENET MIDT IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om kulturskoleplass Ronny Hopen OSEN   her
2019/635 20191218 18.12.2019 Utgående brev Utdeling av kulturprisen 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/566 20191217 17.12.2019 Utgående brev 5020 - 38/3 - Høring angående deling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/566 20191217 17.12.2019 Inngående brev Uttalelse- dispensasjon fra reguleringsplan - deling av eiendom - Osen 38/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/244 20191217 17.12.2019 Inngående brev Informasjonsskriv fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune OSEN   her
2019/730 20191216 16.12.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking, 31/5 og 31/1 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/752 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Hans Petter Hestmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/752 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Olav Svee FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/752 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Morten Agnar Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/759 20191216 16.12.2019 Inngående brev Informasjonsmøter om ny havne- og farvannslov Kystverket OSEN   her
Ingen tilgang 20191216 16.12.2019 Inngående brev Søknad om kulturskoleplass Hynne, Gunn-Elisabeth OSEN   her
2019/730 20191216 16.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning for plan av nydyrking - Johan Kvernland 5020 - 31/5 og 31/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2018/836 20191213 13.12.2019 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/240 20191213 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/566 20191213 13.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendommen 38/3 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2019/758 20191213 13.12.2019 Inngående brev Etablering av kanal i myr - Urdskaret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/219 20191212 12.12.2019 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN   her
2019/747 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stian Larsen OSEN   her
2019/747 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 1-8 Stian Larsen OSEN   her
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Inngående brev Søknad om kulturskoleplass Karlsen, Wenche Renee OSEN   her
Ingen tilgang 20191212 12.12.2019 Utgående brev Endring av selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA) fra 01.01.2020 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS OSEN   her
2016/3926 20191211 11.12.2019 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med domstolkommisjonens delrapport ang. domstolstruktur av 01.10.2019 Fosen tingrett OSEN   her
2019/744 20191211 11.12.2019 Inngående brev Innpåveien 11 - Bestilling av kommunalinformasjon EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN   her
2018/801 20191211 11.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Torgeir Ivar Haugen Landbruksdirektoratet OSEN   her
2018/801 20191211 11.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Hans Petter Hestmo Landbruksdirektoratet OSEN   her
2018/801 20191211 11.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Jarle Henning Stein Landbruksdirektoratet OSEN   her
2019/746 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 17.01.2020 Sissel Telise Mikalsen OSEN   her
2019/750 20191211 11.12.2019 Inngående brev Påminnelse om rapportering til Ressursregnskap Trøndelag 2018 Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
Ingen tilgang 20191211 11.12.2019 Inngående brev Sørmarkfjellet vindkraftverk, godkjenning av justering av detaljplan/MTA og godkjenning av ivaretagelse av vilkår knyttet til massetak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/749 20191211 11.12.2019 Inngående brev Marint plastavfall i Trøndelag - status for arbeidet med å etablerer et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerte kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/476 20191210 10.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Helsedirektoratet om bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk Helsedirektoratet OSEN   her
2019/52 20191210 10.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - samle- og sorteringsanlegg for sau - Namdalseid og Osen beitelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2019 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/244 20191210 10.12.2019 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud Sarpsborg kommune OSEN   her
Ingen tilgang 20191210 10.12.2019 Inngående brev Rullering av Regional plan for Vannforvaltning i Nordre Fosen Vannområde Indrefosen Kommune OSEN   her
2019/642 20191210 10.12.2019 Inngående brev Endelig skolerute for skoleåret 2021-2022 Trøndelag fylkeskommune OSEN   her
2015/2857 20191210 10.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll Rep.skap.møte MNA 18 nov. 2019 MNA OSEN   her
2019/626 20191210 10.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll og oversikt slam- og renovasjonsgebyr 2020 MNA OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Bror Ove Hestmo m.fl. OSEN   her
2019/626 20191210 10.12.2019 Utgående brev Justering av betalingssatser innen Oppvekst og Kultur Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN   her
2019/626 20191210 10.12.2019 Utgående brev Justering av betalingssatser innen Utvikling og Miljø Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2019/626 20191210 10.12.2019 Utgående brev Justering av kommunale gebyr innen VAR-området Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Ingrid Svee Nordmeland OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Jørgen Stein OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Per Asbjørn Rødøy m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Tovemerethe Stjern m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Liv S Storvoll Stein m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Henning Sundet m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Lovise Angen m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Tovemerethe Stjern m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Svein Stjern m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Ingrid Svee Nordmeland m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Kristian Johan Momyr m.fl. OSEN   her
2018/507 20191210 10.12.2019 Utgående brev 5020/14/3 - Ferdigattest lager til Havgløtt barnehage OSEN KOMMUNE OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av representanter til interkommunalt råd for Fosenregionen Fosen Regionråd v/Torun Bakken m.fl. OSEN   her
2019/598 20191210 10.12.2019 Utgående brev Valg av representanter til interkommunalt råd Namdal Namdal Regionråd m.fl. OSEN   her
2017/476 20191209 09.12.2019 Inngående brev Svar på tilbud Brynjar Strand OSEN   her
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste til rådsmøte Fosenregionen/Fosen Regionråd 13.12.2019 Fosen regionråd OSEN   her
2019/672 20191209 09.12.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus og gapahuk - Osen 27/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/742 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vedr. 19-355002-1 - Opphør av sams vegadministrasjon – Viktig informasjon til våre samarbeidspartnere Statens vegvesen OSEN   her
2017/476 20191209 09.12.2019 Utgående brev Endring av reguleringsbestemmelse Strand havn HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 03.12.2019 for Emil Åseson Endreseth HELFO OSEN   her
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2019 - Tilskudd til leirskoleopplæring UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN   her
2019/46 20191206 06.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll Årsmøte RMN SA 07.10.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2017/302 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2019 Einar Skevik OSEN   her
2017/302 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2019 Per Sætereng OSEN   her
2017/408 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN   her
2019/399 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13.12.2019 Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2019/476 20191205 05.12.2019 Inngående brev Forskrift om endring i forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Helsedir - Trykk-Tjenester OSEN   her
2019/690 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN   her
2019/691 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra Næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN   her
2019/717 20191205 05.12.2019 Utgående brev Oppretting av nytt vegnavn - Skarvåsen Tormod Vik Brede OSEN   her
2019/729 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Jarle Henning Stein Jarle Henning Stein OSEN   her
2019/730 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Johan Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN   her
2019/38 20191205 05.12.2019 Inngående brev Representanter fra Roan og Osen demensforening Roan og Osen demensforening OSEN   her
2019/740 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte Tovemerethe Stjern OSEN   her
2017/487 20191205 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Dyrlegehuset AS OSEN   her
2017/487 20191205 05.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av "vikartilskudd" DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
2019/724 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2019/724 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Jarl-Inge Høvik OSEN   her
2019/78 20191205 05.12.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 30.11.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN   her
2019/686 20191205 05.12.2019 Utgående brev 5020/8/5 - Konsesjon på erverv av fast eiendom - Olav Svee Olav Svee OSEN   her
2019/667 20191205 05.12.2019 Utgående brev Ønske om kjøp av tomt i Lauvåsen Tore Eriksen OSEN   her
2017/487 20191205 05.12.2019 Utgående brev Kompensasjon for ferieavvikling - veterinærvakta for Osen/Roan DYRLEGEHUSET AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Utgående brev Prisregulering av avtale for heimbygdslagets arbeid ved Osen bygdatun OSEN HEIMBYGDSLAG OSEN   her
2018/265 20191205 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet "Samtykke til å stille til valg" for perioden 2019-2023 - øvrige Øvrige OSEN   her
Ingen tilgang 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - galleri den blå katt Tovemerethe Stjern OSEN   her
2019/38 20191205 05.12.2019 Utgående brev Konstituering av råd for eldre og funksjonshemmede - Valg av representanter i valgperioden 2020-2023 Osen Pensjonistforening OSEN   her
2019/38 20191205 05.12.2019 Utgående brev Konstituering av råd for eldre og funksjonshemmede - Valg av representanter i valgperioden 2020-2023 Osen og Roan Handikaplag OSEN   her
2019/272 20191205 05.12.2019 Utgående brev Fastsetting av nytt takstgrunnlag for Trønder Energi Nett AS TENSIO TRØNDELAG SØR AS OSEN   her
2019/272 20191205 05.12.2019 Utgående brev Fastsetting av takstgrunnlag for Statnett SF STATNETT SF OSEN   her
2019/705 20191205 05.12.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Nor P. Batch OSEN   her
2019/222 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om deling av eiendom - 27/17 Karl K E Møller-Storvoll OSEN   her
2019/519 20191205 05.12.2019 Utgående brev 5020/26/1 - Søknad om deling av eiendom Anne-Britt H Hatlegjerde OSEN   her
2019/272 20191204 04.12.2019 Inngående brev Oversittelse av frist for utskrivning av eiendomsskatt for 2019 STATNETT SF OSEN   her
2018/836 20191204 04.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191204 04.12.2019 Inngående brev Svar på skriftlig uttalelse fra Osen kommunestyre OSEN FJELLSTYRE OSEN   her
2019/738 20191203 03.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av husvertskontrakt HxGN SmartNet Osen basen LEICA GEOSYSTEMS AS OSEN   her
2018/836 20191203 03.12.2019 Inngående brev Utkast Prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191202 02.12.2019 Inngående brev Bekymring/Klage - Klatrestativ i barnehagen Line Larsen Rømma m.fl. OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av ny fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/131 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Utgående brev 5020/38/14 - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av ny fritidsbolig. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Utgående brev 5020/38/14 - Torstein Dahl Johansen - Fritidsbolig med uthus Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2019/599 20191202 02.12.2019 Utgående brev Ang. dispensasjonssøknad Torstein Dahl Johansen OSEN   her
2018/836 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2019/737 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 28.12.2019 OSEN UNGDOMSLAG OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 11.10.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 12.11.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 15.11.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 19.11.2019 Trond Åsegg OSEN   her
2019/93 20191128 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 03.10.2019 Trond Åsegg OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Grunnboken er rettet - 5020/12 br.nr. 125,126 og 127 STATENS KARTVERK OSEN   her
2019/631 20191128 28.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/33/1/16 Cecilie Herstad Høvik OSEN   her
2019/734 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Karl Eilif Østvik OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev 132 KV ledning Sørmarkfjellet - Roan - rydding av trase REKVE, PLEYM & CO DA OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Inngående brev Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale 2020 Meråker kommune OSEN   her
2019/736 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Strand, Rune OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Sørmarkfjellet AS - Bekreftelse fra Osen kommune i forhold til konsesjonslovens bestemmelser TrønderEnergi AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om bruk av snøskuter til planlegging av linjebygging 'Michael Momyr' OSEN   her
2019/731 20191127 27.11.2019 Inngående brev Melding om tilbygg Børge Aune OSEN   her
2019/53 20191127 27.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen TELENOR NORGE AS OSEN   her
2019/244 20191127 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/657 20191127 27.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av bod - Osen 17/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev BEKREFTELSE PÅ SFO-PLASS SKOLEÅRET 2018/2019 ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på SFO plass ***** ***** ***** OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om kulturskoleundervisning Lukasz Mackiewicz OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om kulturskoleplass Magnus Vada Hatlegjerde OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Tilbud om undervisning på slagverk Lukasz Mackiewicz OSEN   her
Ingen tilgang 20191127 27.11.2019 Utgående brev Tilbud om undervisning på slagverk Magnus Vada Hatlegjerde OSEN   her
2018/836 20191126 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20191126 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2018/836 20191126 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN   her
2015/6017 20191126 26.11.2019 Inngående brev Restarbeid ved inngangsparti PLO. Beoas - Anders Sandbakken OSEN   her
2019/399 20191126 26.11.2019 Inngående brev Framsending av sak; Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - til behandling i Kommunestyret Fosen - Lund Arvid OSEN   her
2019/344 20191126 26.11.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 21.11.19 - KaffeKosen Nokas - Aune, Morten OSEN   her
Ingen tilgang 20191126 26.11.2019 Inngående brev Legevaktordningen i Namdalen -LiNa Midtre Namdal samkommune OSEN   her
2019/244 20191126 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2014/6498 20191126 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/108 20191126 26.11.2019 Inngående brev MN-legevakt og kompetansebakvakt. Midtre Namdal samkommune OSEN   her
2019/344 20191126 26.11.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 21.11.19 - Auto`n og Coop Marked Osen NOKAS AS OSEN   her
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 20.11.2019 for Emil Åseson Endreseth HELFO OSEN   her
2018/527 20191125 25.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OSEN   her
2019/728 20191125 25.11.2019 Inngående brev Søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen Mowi Norway AS OSEN   her
2019/244 20191125 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat OSEN   her
2019/730 20191125 25.11.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Johan Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN   her
2018/422 20191125 25.11.2019 Inngående brev Høring risiko- og sårbarhetsanalyse ambulansestasjoner i Bessaker, Leksvik og Halsa jfr Helse Midt-Norge styresak 66/19 ST. OLAVS HOSPITAL HF OSEN   her
2019/244 20191125 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
2019/48 20191122 22.11.2019 Inngående brev Møteinnkalling kontrollutvalget Osen - 02.12.19 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN   her
2018/422 20191122 22.11.2019 Inngående brev Endring opptaksområde og virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner Helse-Nordtrondelag - Skjerve, Marit Røvik OSEN   her
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET OSEN   her
Ingen tilgang 20191122 22.11.2019 Inngående brev Rapport fra tilsyn 15.10.2019 - Sørmarkfjellet vindkraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Utgående brev Tinglyst skjøte Robert Holte OSEN   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5020/12/126 - Tinglyst skjøte Øyvind Holte OSEN   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Utgående brev 5020/12/125 - Tinglyst skjøte Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2019/750 20191121 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere Direktoratet for mineralforvaltning OSEN   her
Ingen tilgang 20191121 21.11.2019 Inngående brev Kvalitetsutviklingstiltak i kommuner - tildeling av midler innen oppfølgingsordningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/726 20191120 20.11.2019 Inngående brev Få støtte til klimatiltak i kommunen MILJØDIREKTORATET OSEN   her
2019/140 20191120 20.11.2019 Inngående brev Behov for sikkerhetstiltak på vei ved Steinsdalsveien 917 Ina Kathrine Røe Hestmo OSEN   her
2019/272 20191120 20.11.2019 Inngående brev Eiendomsskatt 2019 - kommentarer til sakkyndig nemnds vedtak Statnett - Lise Marie Evensen OSEN   her
2019/46 20191120 20.11.2019 Inngående brev Avtale om leveranse av revisjonstjenester til medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN   her
2019/725 20191120 20.11.2019 Inngående brev Utsending saker til videre behandling MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant/brygge - sjø, innsjø og vassdrag - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/240 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat OSEN   her
2018/848 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2017/604 20191120 20.11.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på kinodrift i Fjellheim samfunnshus Fjellheim samfunnshus v/Alfred Risvik OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Oddrun Holte m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Øyvind Holte OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Sletting av festekontrakt Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Øyvind Holte m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Vedtak om fradeling av festetomt til fritidsbolig fra Osen kommune til Wiggo R. Melhus Wiggo Raymond Melhus OSEN   her
2017/677 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på: Landsomfattende tilsyn ( LOT ) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - Samlerapport FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN   her
2019/672 20191119 19.11.2019 Utgående brev 5020/27/2/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN   her
Ingen tilgang 20191119 19.11.2019 Utgående brev 5020/12/128 - Tinglyst skjøte Terje Storvik OSEN   her